top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen:
Yes!KinderCoaching is opgericht door Cissie Leeman, gevestigd in Malden en ingeschreven bij KvK onder nummer 80407390. Yes!KinderCoaching richt zich op het coachen van kinderen (en ouders) van 4-18 jaar. Yes!KinderCoaching is aangesloten bij beroepsvereniging Adiona.


Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Yes!KinderCoaching en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.


Toestemming begeleiding:
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Yes!KinderCoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.


Vertrouwelijkheid:
Yes!KinderCoaching is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coachingsessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Yes!KinderCoaching is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.


Aansprakelijkheid:
Het advies en de begeleiding van Yes!KinderCoaching is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Yes!KinderCoaching is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Yes!KinderCoaching. Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Yes!KinderCoaching. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Yes!KinderCoaching u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.


Klachtenregeling:
Yes!KinderCoaching is aangesloten bij een Geschillencommissie. Uiteraard zal Yes!KinderCoaching alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers toch niet tevreden zijn.
Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer er onverhoopt geen oplossing kan worden gevonden, kunnen zij samen een beroep doen op dit bureau.


Regels rond een afspraak voor kinderen:

Er is geen officiële wachtruimte binnen de praktijk. Dit betekent dat de ouder de cliënt brengt en na afloop van de sessie op de afgesproken tijd weer ophaalt.
De ouder dient tijdens de coachingsessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coachingsessie is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.


Verhindering:
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt en/of ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de coach op de ouders onmiddellijk opeisbaar.

 

Tarieven:
De tarieven staan op de website. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.


Betalingsvoorwaarden:
Voor de betaling ontvangt u een factuur. Er wordt wekelijks achteraf gefactureerd ongeacht het resultaat van de inspanning van de coach.  De ouders/verzorgers van het kind verplichten zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Yes!KinderCoaching t.n.v F.A.M. Leeman te Malden

IBAN  NL78 RABO  0195 2920 49
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Yes!KinderCoaching een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Yes!KinderCoaching gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten,
€ 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Yes!KinderCoaching genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Yes!KinderCoaching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

Vindplaats en wijziging Voorwaarden:

Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.yeskindercoaching.com

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de kindercoach.
 

LOGO'S SITE_LOGO SITE kopie.png

begeleidt jouw kind om het beste uit zichzelf te halen

bottom of page